Regulamin Szkoleń

Organizowanych przez SHT Anna Jaszczewska-Domagała z siedzibą w Warszawie 01-885, ul. Fontany 36 lok 2 NIP 1180288309 obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.

§ 1 Organizator szkoleń

1. Szkolenia organizuje firma SHT Anna Jaszczewska-Domagała z siedzibą w Warszawie 01- 885, ul. Fontany 36 lok 2 NIP 1180288309

§ 2 Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej
www.szkolenia-dla-dentystow.pl, www.szkolenia-dla-lekarzy.pl, www.shtraining.pl
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej lub poprzez inną dopuszczalną formę zgłoszenia np. telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) pod numerem telefonu podanym na stronach internetowych lub drogą mailową na adresy mailowe podane na stronach internetowych.
3. Przesłanie formularza rejestracyjnego online, rejestracja telefoniczna (w tym za pośrednictwem SMS) lub rejestracja za pośrednictwem maila jest równoznaczna z
obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego. Dokonanie rejestracji w każdej z w/w form jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Szkoleń.
4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania punktów edukacyjnych 14 dni przed kursem. W takim przypadku doliczana jest dopłata w kwocie 250 zł. Niezgłoszone kursy nie są punktowane.
6. Po upływie terminu 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie niezależnie od formy zgłoszenia, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS.
8. Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzajów zabiegów podczas trwania kursów.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej.
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów, wyżywienia i noclegów.
3. Płatność za szkolenia należy dokonywać na w formie przelewu bankowego na konto bankowe zawarte w wystawionej fakturze.
4. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze
5. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
6. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
7. Organizator szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dofinansowania przez Instytucje Finansujące
8. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na szkolenie zawodowe w wysokości co najmniej 70% kwoty szkolenia, zrezygnowania z innych przyczyn, nie otrzymania dofinansowania, anulacji zawartej umowy z operatorem środków, Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100% tj. pełna wartość szkolenia dla Wykonawcy usługi rozwojowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
9. Zapisując się na szkolenie kupujący niniejszym upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
10. Rejestrując się na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, która zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

§ 5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający, będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
4. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia dokonana przez Zamawiającego będącego konsumentem nie zwalnia od zapłaty. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest w takiej sytuacji do pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora (do momentu rezygnacji przez Zamawiającego) na organizację szkolenia.
5. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.
6. Rezygnacja nie jest możliwa w przypadku szkolenia, którego termin został przeniesiony na prośbę uczestnika.

§ 7 Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje 30 dniowa opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył.
2. Zamawiający chcący zgłosić uwagi organizacyjne i szkoleniowe, zobowiązany jest dokonać tego w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od zakończenia szkolenia.

§ 8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, w szczególności pozostaje firma SHT na podstawie wpisu do CEIDG, nr NIP 1180288309, nr REGON 012388064, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, kod pocztowy 01- 885, ul. Antoniego Fontany 36, lok. 2
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności; dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia i wystawienia Faktury za szkolenie.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2016 r. do odwołania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.