Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

Szanowny Kliencie,
zmieniło się prawo– od 25 kwietnia 2018 roku obowiązuje RODO , które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Z tego względu chcemy poinformować Cię, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług pozostaje firma SHT na podstawie wpisu do CEIDG, nr NIP 1180288309, nr REGON 012388064, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie, kod pocztowy 01- 885, ul. Antoniego Fontany 36, lok. 2, adres e- mail: shtraining@shtraining.pl

2. Twoje dane:
a) są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).
b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług (przygotowanie dokumentacji projektowej o dofinansowanie szkoleń) czy płatności (podstawa prawnawykonanie umowy);
c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);
d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawnawypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych).

3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody to Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług w tym:
• umożliwienia świadczenia usług bezpośrednio i drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony internetowych w tym dokonywania w nim transakcji
• zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
• kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług drogą telefoniczną lub mailową
• dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

5. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
• monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie/Sklepie
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony
• prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich
• kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon
• zapewnienie obsługi usług płatniczych
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
przepisów prawa)

6. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych, oraz firmie HARYES w celu przygotowania dokumentacji projektowej. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

8. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.

9. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

10. Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.

11. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu realizowania marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody.

12. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość
przetwarzania przed wycofaniem zgody.

13. Wszelkie dodatkowe dane niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej, które zostały podane w późniejszym etapie kontaktu, są przetwarzane na takich samych zasadach. Ilekroć mowa jest o Informacjach Poufnych, należy przez to rozumieć: wszystkie dokumenty, informacje handlowe, techniczne, know-how o technicznym,
handlowym, finansowym i każdym innym charakterze, materiały, produkty, odpowiednie materiały software, narzędzia, graficzne komunikaty, specyfikacje, instrukcje obsługi, rysunki, elektroniczne, dane logowania do platformy https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, oraz dane logowania do platformy ePUAP i inne informacje związane z działalnością Strony Ujawniającej, ujawnione lub przedłożone Stronie Otrzymującej ustnie, na piśmie, przez inne media lub w jakikolwiek inny sposób. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W zakresie w jakim realizacja niniejszej zgoda wymaga przetworzenia danych osobowych zleceniodawcę należy traktować jako administratora danych osobowych, a wykonawcę należy traktować jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1– 88). 2. W celu realizacji niniejszej zapytania przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: dane osobowe zleceniodawcy oraz jego pracowników. 3. Podmiot przetwarzający: a) zobowiązuje się do przetwarza powierzonych mu danych osobowych wyłącznie tak długo, w takim zakresie i w taki sposób, jak jest to konieczne do realizacji projektu o dofinansowanie; b) zapewnia, by wszystkie osoby, którymi posługuje się w trakcie przetwarzania zostały do tego upoważnione oraz zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy; c) zapewnia, by wszystkie osoby, którymi posługuje się w trakcie przetwarzania zostały do tego upoważnione oraz zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy; d) podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych; e) informuje administratora o przypadkach, gdy w celu wykonania niniejszego zlecenia przetwarzający chce skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (tzw. podpowierzenie). Podpowierzając dane osobowe podmiot przetwarzający zobowiązuje się uzyskać od podmiotu, któremu podpowierza dane osobowe zobowiązań, zapewnień i oświadczeń odpowiadających tym, które są zawarte w pkt. 3 lit. a-f niniejszeg zlecenia; f) pomaga administratorowi wywiązać się z ciążących na nim obowiązków względem podmiotów danych oraz podmiotu nadzorczego. W tych celach umożliwia wykorzystanie środków technicznych i organizacyjnych jakimi dysponuje. Udziela też administratorowi wszelkich potrzebnych informacji i umożliwia przeprowadzenie kontroli; g) po zakończeniu świadczenia usług zobowiązuje się do usunięcia lub zwrotu administratorowi
danych uzyskanych w związku z realizacją zlecenia oraz do usunięcia wszelkich ich kopi. Przetwarzający może pozostawić sobie jedynie takie dokumenty i informacje, których przechowywanie wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.